شنبه ٠٦ آذر ١٤٠٠ - 
1 2 3 4
 
منو اصلی
بروزرسانی
تاریخ آخرین بروز رسانی:1400/8/16
 
 
صفحه اصلي > اهداف و چشم اندازها 
 
 

اهداف مرکز:

هدف کلی:

انجام تحقیقات برای پیشگیری از سرطان و کاهش میزان بروز ومرگ ناشی از آن، درمان مناسب بیماران سرطانی با محوریت بیمار و هزینه اثر بخشی و توانبخشی بیماران و ادغام آموزش ، پژوهش و خدمات .
اهداف اختصاصی:
-کمک به ثبت موارد سرطان در کشور ومنطقه و بخش های بالینی مرتبط .
-انجام پژوهشهای پیشگیری و کاربردی برای شناخت عوامل خطر موجد سرطان ها.
-ارائه راه حل های کاربردی برای کاهش عوامل خطر در سطح ملی ، دانشگاهی و فردی مبتنی بر شواهد تحقیقی.

 - تدوین پروتکل های آموزشی عمومی مردم ، نیروهای بهداشتی درمانی ،سیاستگذاران و سیاستمداران بر اساس یافته های پژوهشی مبتنی بر شواهد.
- تدوین پروتکل های درمانی براساس تحقیقات انجام شده و موقعیت های اقتصادی و اجتماعی کشور.

-تعیین هزینه –اثربخشی اقدامات تشخیصی درمانی بویژه داروهای  ضد سرطان.

 -تدوین پروتکل های علمی بر پایه یافته های پژوهشی برای درمان تسکینی مبتلایان.

- پژوهش های کاربردی برای تامین سلامت روانی ،اجتماعی و اقتصادی مبتلایان به سرطان.

 -تلاش در ایجاد شبکه همکاری بین مراکز تحقیقاتی و اجرایی کشور.
- برقراری رابطه با مراکز علمی ،تحقیقاتی ،اجرایی و بین المللی بویژه در منطقه با رعایت قوانین جاری در جمهوری اسلامی ایران.
 -تسهیل زمینه های همکاری بین بخشی و کار گروهی برای مراقبت از سرطان ها.
سرطان بیماری نیست که از دید مسوولین اجرائی و سیاستگذاران سلامت دور بماند؛ چهارمین عامل بار بیماری ها و سومین علت مرگ در کشور است. شاید هیچ بیماری واگیر و غیر واگیری به اندازه سرطان دارای ابعاد وسیع اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی در کنار ابعاد جسمی و روانی آن نباشد.
روند صعودی شیوع سرطان در کشور ما را بر آن داشت که تامین، حفظ و ارتقاء سطح سلامت ملی با حفظ کامل کرامت انسانی با استفاده از بهره گیری از آخرین متد و روش های علمی را سر لوحه کار خود قرار دهیم و بکوشیم تا هزینه اثر بخشی این بیماری را تا حد امکان ارتقاء بخشیم. ما می دانیم برای کنترل بیماری های  سرطان در کشور نیاز به یک بسیج ملی در بین همه آحاد مردم، پزشکان، محققین، سیاستگذاران ، دولتمردان و خیرین است.مرکز تحقیقات سرطان با داشتن امکانات مختلف علمی، تحقیقاتی، درمانی و توان بخشی محل مناسبی برای بر قراری ارتباط بین همه گروه های مختلف تحقیقاتی، خدماتی و مردمی است.

اولویت‌های پژوهشی:
   الف)مطالعات بالینی:

بررسی جنبه های بالینی (تشخیص _پیشگیری از بیماری_ پیشگیری از عوارض_درمان _ توان بخشی_پیش آگهی)در سرطانهای مختلف، موارد زیر در اولویت هستند .

1)     سرطان پستان

2)     سرطان معده

3)     سرطان کولون

4)     سرطان مری

5)     سرطان تیرویید

6)     سرطانهای اختصاصی  زنان

7)     سرطانهای اختصاصی  مردان

8)     سرطانهای پوست

9)     سرطانهای سرو گردن

10)   سرطان های کودکان

11) سرطان های خون

ب) بررسی جنبه های مختلف  درمانی :

1)     رادیوتراپی حین عمل IORT))(ارزیابی بالینی ، رادیو بیولوژیک ، هزینه اثر بخشی ، مولکولار و ژنومیک ).

2)     مقایسه کارآیی روش های مختلف رادیو تراپی در ایران

3)     مقایسه عوارض شیمی درمانی در سرطان های شایع

4)     مقایسه عوارض رادیو تراپی  در سرطان های شایع

5)     بررسی عوامل موثر بر انتخاب رادیو تراپی و شیمی درمانی

6)      بررسی اثربخشی هزینه های دوره های مختلف دارویی، رادیو تراپی و جراحی در سرطانهای شایع

ج)انجام تحقیقات برای ساخت دارو های موثر در درمان سرطانهای مختلف در ایران:

تعیین میزان اثر بخشی آنها مبتنی بر ترایال های کلینیکی گسترده در کشور

د)مطالعات بنیادین :

بررسی ایمونولوژیک _ پاتولوژیک _ ژنومیک-ترانسکر-پیتومیکس-پروتومیکس سرطان ها که برای کشف موثرترین ژنوم در بیماران ایرانی و مهمترین واکنش آنتی بادی و پرو تئومیکس در بیماران صورت می گیرد. ماحصل این تحقیقات در آینده تابلوی ژنتیکی و پرو تئومیکسی سرطان ها را در ایران ترسیم خواهد کرد .

1)     سرطان پستان

2)     سرطان کولون

3)     سرطان معده

4)     سرطان مری

5) سرطان های کودکان

6)کمک به راه اندازی National G?-B?

 

ه)مطالعات اپیدمیولوژیک :

مطالعات اپیدمیولوژیک شیوع، بروز و بقاء سرطانهای زیردر سطح ملی و منطقه ای در اولویت می باشند :

1)     سرطان پستان

2)     سرطان معده

3)     سرطان مری

4)     سرطان کولون

5)     سرطان های  اختصاصی مردان

6)     سرطان های  اختصاصی زنان

7)     سرطان تیرویید

8)     سرطان های  پوست

9)     سرطان سرو گردن

10)سرطان های کودکان .

11)طراحی ،نحوه توسعه ثبت سرطان و افزایش کیفیت آن .

 

و)جنبه های اجتماعی و روانشناختی :

1)     معنویت درمانی در بیماران مبتلا به سرطان

2)    کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان

3)    بررسی نیازهای حمایتی و تسکینی مبتلایان به سرطان و مراقبین بیماران سرطانی در کشور

4)     انواع درمان های حمایتی و تسکینی در بیماران مبتلا به سرطان

      3)  اثر بخشی آموزش در پیش گیری، مراقبت و توان بخشی شامل:     1 –بیماران

                                                                                        2-خانواده بیماران

                                                                                              3-افراد در معرض خطر

         

5)       اثر بخشی هزینه های درمان های مختلف روی کیفیت و کمیت  زندگی (QALYوDALY)

6)         تعیین مو لفه های اقتصاد سلامت در پیشگیری،مراقبت و درمان سرطان

7)          جامعه شناسی مولفه های مرتبط با سلامت

8)        ادغام واقعی آموزش ،پژوهش و خدمات ،تربیت نیروهای انسانی با تخصیص دوره های کوتاه مدت و بلند مدت برای خدمت     مبتنی بر پژوهش .

9)        طراحی و اجرای امکان بروز تحقیقات مقوله سرطان در قالب مجله معتبر و بین المللی .

 

برنامه 5 ساله:

- آموزش در دو بخش صورت می گیرد:
     آموزش عمومی :مرکز تحقیقات سرطان با همکاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، وزارت بهداشت درمان  و آموزش پزشکی و سازمانهای ملی و بین المللی  برنامه های آموزش عمومی را با بهره گیری از رسانه ها ی همگانی را اجرا می کند.
آموزش تخصصی:با برقراری کارگاهای آموزشی فوق تخصصی مانند             Sentinel lymph node Biopsy in     malignancyو آموزش رادیو تراپی حین عمل و تکنیک های جدید این اقدام را عملی می کند.

 

 


- انجام طرحهای پژوهشی مبتنی بر اهداف اختصاصی مثل تکمیل اطلاعات اپیدمیولوژیک سرطان ها در ایران      
- انتشار کتاب برای آموزش مردم ،کارشناسان ،پزشکان .
- انتشار مجله علمی در سطح بین المللی
- راه اندازی بانک اطلاعات ملی و بالینی
- ایجاد شبکه ملی و منطقه ای
- قطب علمی
- تحقیقات مستمر برای شناخت نیازهای آموزشی و پژوهشی با همکاری نهادهای اجرایی و تحقیقات
- نیاز سنجی
- تلاش در راه اندازی کتابخانه تخصصی سرطان
از دیگر فعالیت های آموزشی مرکز تحقیقات سرطان در هرسال برگزاری کنگره های بین المللی و کشوری سرطان  می باشداین کنگره ها با استقبال خوبی از طرف جامعه علمی داخلی و بین المللی  و شرکت کنندگان مواجه شده است .

فعالیت های پژوهشی :

1)مرکز تحقیقات سرطان  طی 5 سال اول فعالیت خود با بهره گیری از همه امکانات مرتبط با دانشگاه و اعضاء محترم هیئت علمی و کارکنان و دانشجویان تعداد 75  طرح پژوهشی انجام داده و چندین طرح پژوهشی ارائه شده نیز در حال بررسی  می باشد.

2) انجام  چندین طرحهای پژوهشی و پایان نامه های دانشجویی در مرکز تحقیقات سرطان در حال اجرا می باشد .

 

 

 

مرکز تحقیقات سرطان تا کنون چند جلد کتاب به شرح زیر منتشر کرده است:

نام کتاب

ردیف

غذا ، تغذیه وسرطان

1

سرطان پستان و تحلیل  فنی روش های تشخیصی آن

2

Diagnosis and Management of Prostate Cancer

3

فراسوی پزشکی جنبه های روانی اجتماعی سرطان کودکی

4

اطلاعات عمومی برای پیشگیری و نقاشی های بالینی برای بیماران مبتلا به  سرطان پستان

5

 دلنوشته های بیماران مبتلا به سرطان

6

تغذیه و سرطان

7

سرطان و بیوشیمی بالینی

8

سرطان های شایع زنان در ایران

9

اخلاق پزشکی ، جراح و جراحی عمومی

10

تشخیص ،پیشگیری و درمان چاقی با رویکرد پیشگیری از سرطان

11

 ترجمه سرطان های شایع زنان در ایران  به انگلیسی

12

افیوژن بدخیم و پلوروپریکارد

13

آسیت بدخیم

14

ورزش در سرطان پستان و ادم لنفاوی اندام ها

15

سلنیوم ،سلامت و سرطان

16

شیر و سرطان

17

راهنماهای ملی سلامت 1

18

راهنماهای ملی سلامت 2

19

رژیم درمانی در سرطان

20

فیزیک رادیو تراپی خان

21

مراقبت از بیمار مبتلا به سرطان در منزل

22

معرفی مداخلات روان شناختی بر مبنای پذیرش و تعهد

23

معرفی مداخلات روان شناختی بر مبنای لوگو تراپی

24

مداخلات روانشناختی در بیماران مبتلا به سرطان درمان شناختی

25

مداخلات روانشناختی در بیماران مبتلا به سرطان معنویت درمانی

26

نقش ویتامینDدر پیشگیری و درمان سرطان

27

راهنمای معنویت درمانی

28

 

 

    مرکز جامع کنترل سرطان :

     این مرکز اولین بخش خدماتی خود را تحت عنوان مرکز جامع کنترل سرطان      (Comprehensive Cancer ControlCenter-CCC)  را در بیمارستان شهدای تجریش راه اندازی کرده است که علاوه بر مراقبتهای جسمی مراقبتهای روانی و معنوی ،اجتماعی هم برای بیماران صورت می گیرد. این بخش به عنوان یک الگو مورد عنایت مدیران حوزه سلامت میباشد.

·        گسترش شبکه تحقیقاتی خدماتی ملی و بین المللی

·        گسترش آموزش ملی و بین المللی ناشی از توانمندی مرکز تحقیقات سرطان

·        انجام تحقیقات چند مرکزی در کشور

·        و...................................

 Affiliation:

Cancer Research Center,
Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
مرکز تحقیقات سرطان
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

سامانه نوپا
مرکز تحقیقات سرطان
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
آدرس:تهران-ميدان تجريش- بيمارستان شهداي تجريش- مركز تحقيقات سرطان
تلفن: 2-22748001 - 021
تلفن: 7-22724204 - 021      

 پست الکترونیكي:crc@sbmu.ac.ir

 

© تمامی حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.