سه شنبه ٢٦ تير ١٣٩٧ - 
1 2 3
 
منو اصلی
 
 
 

Day 1: Wednesday, 20 Feb 2013

 

speaker

Time

Title

Speech code

 

8:30-8:35

National Anthem & Recitation of Holy Quran

Dr.MH.Tarighat Monfared

(Ministry of Health and Medical Education-Iran)

8:35:8:40

Opening Remarks

 

Dr. H. Abolghasemi

(President of SBMU)

8:40-8:45

Opening Remarks

 

Dr.JahanTavila(Representative WHO in Iran)

8:45-8:50

Opening Remarks

Dr. H. R. Mirzaie

(Director of Congress)

8:50-8:55

Opening Remarks

-

Prof. M. E Akbari

(President of Congress)

 

8:55-9:05

Opening Remarks

Chairmen:Dr. M. Atri, Dr. M. Rahmati Roodsari, Dr. A. Azizian, Dr. A. Ameri, Dr. S. Sehat, Dr. P. Daryaee, Dr. N. Nafisi

 

Dr.M. Keshtgar

(Surgeon–England)

9:05-9:20

What`s new in management of  breast cancer

O1-01

Dr.F.Darroudi

(Genetics  - Netherlands)

9:20-9:40

Development of state of the art cytogenetic assays to get insight into site of cancer-biomarkers

O1-02

Dr.M.Saghatchian

(Medical oncologist-France)

9:40-10:00

Breast cancer management in the Comprehensive Centre  Gustave Roussy, France : Facts and Figures

O1-03

Dr.J-R.GARBAY

(Surgeon -France)

10:00-10:30

Conservative treatment with oncoplastic surgery : an update

 

O1-04

 

10:30-11:00

Break

 

 

Chairman: Dr. M. Moosavi Naini, Dr. F. Sirati, Dr. H. Taheri, Dr. AR. Nikoofar, Dr. MJ. Salabian, Dr. A. Khosravi, Dr. S. Salmanian

Dr.N.Kamangari

(Radiologist -England)

11:00-11:20

Set up of breast screening, what is going in England?

O2-01

Dr.N.Parsa

(Genetics -USA)

11:20-11:40

Cellular and Molecular Profiling of Human Breast Cancer

O2-02

Dr.F.Darroudi

(Genetics  - Netherlands)

11:40-12:00

Cascades of cytogenetic changes toward development of human tumors

O2-03

12:00-13:00

Panel discussion: Howis our approach for early stage Breast Cancer? (In Diagnosis, Staging and Treatment)

Chairman: Dr. J. Khoshnevis (Surgeon)

Members: Dr. R. Omranipoor (Surgeon), Dr. S. Salmanian (Oncology Radiotherapy), Dr. M. Amooi (Nuclear Medicine), Dr. H. Jam (Pathologist), Dr M. Rahmani (Radiology), Dr. F. Makarian (Oncology Hematology), Dr. F. Sirati (Surgeon), Dr. R. Anbiaee (Oncology Radiotherapy), Dr. H. Rezvani (Oncology Hematology).

 

13:00-14:00

Lunch

14:00-15:00

Panel discussion: Approach to patient with positive  family history of Breast Cancer(Screening, Diagnosis, and Treatment)

Chairman: Dr. A. Azizian(Surgeon)

Members: Dr. MR. Mir (Surgeon), Dr. M Tabatabaian (Surgeon), Dr. F. Mahjoob(Genetics), Dr. S. Alipoor (Surgen), Dr. A. Movafagh (Genetics), Dr. M. Sanei (Oncology Radiotherapy), Dr. M. Ghadiani (Oncology Hematology), Dr. A. Mirmalek (Surgeon), Dr. N. Shayanfar (Pathologist), Dr. N. Ahmadinejad (Radiologist), Dr. S. Najafi (Oncology Hematology)

 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Day 2: Thursday 21 Feb 2013

 

Chairmen: Dr S. Almasi, Dr SH. Rahmani, Dr M. Hooshyari, Dr M. Keihani, Dr A. Ameri, Dr F. Farhan, Dr A. Rakhsha, Dr J. Khoshnevis.

 

speaker

Time

Title

Speech code

      Dr. A.Olfatbakhsh

(Surgeon - Iran)

8:00-8:15

Evaluation of local recurrence rate of breast cancer and related risk factors in Iranian Breast Cancer Research Center

O3-01

Dr. A. Zare Mirak Abadi

(Doctor of Pharmacy - Iran)

8:15-8:30

Introducing ICD-85 (Venom derived peptides) as an anti-cancer agent

O3-02

Dr. H.Yahyazadeh

(Radiotherapy, Oncology- Iran)

8:30-8:45

Breast cancer treatment according to clinical staging: Review of 336 cases at a single institution

O3-03

Dr. A. Afsharfard

(Surgeon, Iran)

8:45-9:00

Surgical methods for Breast conservative treatment

O3-04

Dr.J-R.Garbay

(Surgeon -France)

9:00-9:20

IBR and rxth(Immediate reconstruction and adjuvant radiotherapy) : an emerging solution

O3-05

Dr.P.hadad

(Radiation oncology-Iran)

9:20-9:40

Final reports of ATLAS Trial

O3-06

                        9:40-10:30

Panel discussion: Breast cancer management in Europe and Iran?

Chairman: Dr MR. Keshtgar(Surgeon–England)

Members: Dr J-R.GARBAY (Surgeon -France), Dr M.Saghatchian(Medical oncologist-France),   Dr M.Intra(Surgeon–Italy),Dr MR.Ghavamnasiri (Radiotherapy, Oncology- Iran),Dr ME.Akbari(Surgeon-Iran), Dr F.Samiee(Radiation oncology,Iran),Dr B.Bahar (Oncology Hematology), Dr M.Atri (Surgeon-Iran), Dr M.Gity (Radiologist,Iran)

 

10:30-11:00

Break and Snack

Chairmen:Dr.Gh.Toogeh, Dr.M.Sardari, Dr.J.Akbari, Dr.MR.Mir, Dr. AR.Kalantar Motamedi, Dr.J.Jalalshokoohi, Dr.S.Shariat Torbaghan

Dr.F.Darroudi

(Genetics  - Netherlands)

11:00-11:20

New biological approaches for improving cancer-therapy regimen

O4-01

Dr.N.Kamangari

(Radiologist -England)

11:20-11:40

Sonography assessment of regional lymph node in BC

O4-02

Dr.MR. Keshtgar

(Surgeon–England)

11:40-12:00

Targeted Intra- operative Radiotherapy in Early Breast Cancer: Update from TARGIT Randomized Controlled Trial on 3451 patients

O4-03

Dr.M.Intra

(Surgeon–Italy)

12:00-12:20

Intraoperative radiotherapy in early breast cancer

O4-04

Dr.P.Veronesi (Surgeon–Italy)

12:20-12:40

The conservative mastectomy

O4-05

12:40-13:30

Panel discussion: The role of local and systemictreatment in metastatic Breast Cancer.

Director: Dr. Gh.Noferesti(Radiation oncologist,Iran)

Members: Dr G. Raziee (Nuclear Medicine), Dr A. Joolaee (Surgeon), Dr A. Al Davood (Radiation oncologist), Dr AR. Kalantar Motamedi (Surgeo), Dr N. Sedighi (radiologist), Dr B. Rahmani (Surgeon), Dr P. Fadavi (Radiation oncologist), Dr M. Adib (Hematology oncologis), Dr I. Jahanzad (Pathologist), Dr M. Kadivar (Pathologist), Dr A. Ameri (Radiation oncologist).

 

13:30-14:30

Lunch

 

Chairman:Dr M. Davaee,Dr.MJ. Froohesh, Dr. MH. Sedigh, Dr. N. Rostami, Dr. N. Alavi,  Dr. A. Khalaj

Dr M. Sanei

(Radiologist, Iran)

14:30-14:45

MRI of bone without Phase and in Phase in MBC

O5-01

Dr R. Dinarvand

(Doctor of Pharmacy- Iran)

14:45-15:00

Docetaxel- albumin nanoparticles interference in Baxand Bc1-2 genes expression in apoptosis pathway

O5-02

Dr. F. Homaee Shandiz

(Radiation oncologist-Iran)

15:00-15:15

Systemic Treatment in Luminal A&B Breast Cancer

O5-03

Dr. G. Ahangari

(Genetics, Iran)

15:15-15:30

Serotonin receptor, 5-HTR2A gene expression changes analysis as stress factor in breast cancer patients

O5-04

Dr. A. Abdollahi

(Surgeon- Iran)

15:30-15:45

Perceived social support evaluation in breast cancer patients: a case-control study

O5-05

Dr. R. Anbiaee

(Radiation oncologist-Iran)

15:45-16

Thyroid dose in Breast Cancer radiotherapy

O5-06

Dr. A. Hazini

(Hematology oncologist-Iran)

16:00-16:15

Palliative and Home care in breast cancer

O5-07

Dr.O.Pakhman

(Hematology oncologist-Germany)

16:15-16:30

Chemosensitivity testing of circulating epithelial cells (CETC) in breast cancer patients and correlation to clinical outcome

O5-08

               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Day 3: Friday 22 Feb 2013

Chairmen:Dr. MR. Nikshoar, Dr. A. Abdollahi, Dr. H. Rezvani, Dr. R. Moosavi, Dr. MA Moosavizadeh

speaker

Time

Title

Speech code

Dr. F. Arbabi

(Radiation oncologist-Iran)

8:00-8:15

Brain metastasis treatment in breast cancer

O6-01

Dr. H. Davoodi

(Nutrition- Iran)

8:15-8:30

Effects of milk and milk product consumption on cancer

O6-02

Dr. A. Mir Malek

(Surgeon-Iran)

8:30-8:45

Breast size and breast cancer

O6-03

Dr. R. Moosavi

(Surgeon-Iran)

8:45-9:00

Myocutaneous flap (TRAM) for breast reconstruction

O6-04

Dr. ME. Akbari

(Surgeon-Iran)

9:00-9:15

Should we consider limited axillary dissection for node positive breast cancer?

O6-05

Dr.N.Kamangari

(Radiologist -England)

9:30-9:50

one stop clinic, why and how the radiologist, surgeon and pathologist should work together

O6-06

Dr.J-R.GARBAY

(Surgeon -France)

9:50-10:10

Is-it worth to give up axillary clearance after Sentinel Node micro metastasis?

O6-07

Dr.P.Veronesi (Surgeon–Italy)

10:10-10:30

Non palpable breast cancer: surgical treatment and prognostic relevance

O6-08

 

10:30-11:00

Break and Snack

 

Chairmen: Dr. J. Rafat, Dr. B. Shafaghi, Dr.  Vahedi, Dr. P. Daryaee, Dr. M. Akhgari, Dr. R. Moosavi

Dr.M.Intra(Surgeon–Italy)

11:00-11:20

Surgery in stage IV breast cancer

O7-01

Dr.MR. Keshtgar

(Surgeon–England)

11:20-11:40

Evaluation of One Step Nucleic Acid Amplification (OSNA) Molecular Assay for Intra-operative Diagnosis of Sentinel Lymph Node Metastasis

O7-02

Dr.M.Saghatchian

(Medical oncologist-France)

11:40-12:00

Management of advanced breast cancer:
state of the art and future perspectives
  

O7-03

 

 

 

 

 

        12:00-13:00

 

 

Panel discussion: Breast Cancer, management and political strategies (Considering economical problemand sanction)

Chairman:Dr. M.E. Akbari (Surgeon-Iran)

 Members: Dr.H.Emami Razavi, Dr.M. Pezeshkian,Dr. MA. Mohagheghi, Dr.M. Ghanei, Dr.H. Soori, Dr. AR. Marandi, Dr.HA. Shahryari, Dr.H. Abolghasemi, Dr. AR. Zali, Dr.SJ. Hoseini, Dr.O. Rezaei, Dr.R.Ramezani, Dr.AH. Ghazizadeh, Dr.H.Aminloo, Dr.AR. Oliaeemanesh, Dr.A. Vosoogh, Dr.MR. Keshtgar, Dr.A. Rashidian, Dr.AR. Rostamian

 

 

 

                                               

 

 Affiliation:

Cancer Research Center,
Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
مرکز تحقیقات سرطان
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
مرکز تحقیقات سرطان
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
آدرس:تهران-ميدان تجريش- بيمارستان شهداي تجريش- مركز تحقيقات سرطان
تلفن: 2-22748001 - 021
تلفن: 7-22724204 - 021      

 پست الکترونیكي:crc@sbmu.ac.ir

 

© تمامی حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.