145
مرکز تحقیقات سرطان - معرفی دوره
شنبه ٢٧ آبان ١٣٩٦ - 
1 2 3
 
منو اصلی
 
 
 

تعريف

دورة دكتري تخصصي پژوهشي Ph.D by Research يكي از بالاترين مقاطع تحصيلي آموزش عالي است كه به اعطاي مدرك دكتري تخصصي پژوهشي (Ph.D by Research) مي‌انجامد و مجموعه‌اي هماهنگ از فعاليت‌هاي پژوهشي و آموزشي است.

 

هدف

هدف از ايجاد دورة دكتري تخصصي پژوهشي، تربيت افرادي است كه ضمن احاطه يافتن به علوم مرتبط در زمينه‌اي خاص و آشنا شدن با روش‌هاي پيشرفتة تحقيق و دستيابي به جديدترين مباني پژوهشي بتوانند ضمن فراهم آوردن بستري جهت حل مشكلات مبتلا به جامعه و در دست گرفتن رهبري پژوهش، با نوآوري در زمينة ارتقاء و توسعة روش‌هاي نوين و پل زدن بين علوم پايه و كاربردي با هدف ارتقاء سلامت، گامي در جهت خودكفايي كشور و توسعة پايدار و گسترش مرزهاي دانش و ارتقاء علمي مراكز تحقيقاتي و دانشگاه‌ها و احياء روحية خودباوري براي دستيابي به تازه‌هاي جهان دانش بردارند.

 

 

معرفي دوره دکتري تخصصي پژوهشي

دوره دکتري تخصصي پژوهشي در مراکز تحقيقاتي مجهز و واجد شرايط دانشگاه با  احراز صلاحيت از معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت، برگزار مي گردد.

دوره دکتري تخصصي پژوهشيشامل دو مرحله «دوره عالي پژوهش MPhil و دکتري تخصصي پژوهشي» مي‌باشد. طول دوره MPhil يک سال است كه در اين دوره دانشجو مهارتهاي نظري و عملي بنيادين پژوهش را مي آموزد.  تعداد واحدهاي دوره عالي پژوهش 24 واحد‌ آموزشي و پژوهشي  است. طول دوره دكتري تخصصي پژوهشي سه سال است كه دانشجو با استفاده از مهارت‌هاي کسب شده در يک هدف تحقيقاتي يک يا چند پروژه تحقيقاتي را متناسب با اهداف مؤسسه انجام مي‌دهد. واحدهاي مرحلة دكتري تخصصي پژوهشي شامل  30 واحد پايان نامه وحداكثر 10 واحد آموزشي اختصصاصي با تشخيص استاد راهنما مي باشد.

فارغ التحصيلان با مدرك دكتري تخصصي پژوهشي با گرايش متناسب با رشتة تحقيقاتي ارزيابي شده، مي‌توانند در مؤسسات، دانشگاه‌ها و مراكز تحقيقاتي و آموزشي به عنوان عضو هيأت علمي پژوهشي مشغول به كار شوند و نمي‌توانند بااستفاده از مدرك اخذشده در امور كلينيكي يا پاراكلينيكي و تأسيس داروخانه استفاده نمايند.

 

شرايط ورود

شرايط عمومي

·  داشتن شرايط عمومي ورود به آموزش عالي

·  عدم وجود منع قانوني ادامة تحصيل از لحاظ خدمت نظام وظيفة عمومي براي داوطلبان مرد.

·  داشتن دانشنامه دكتري عمومي، كارشناسي ارشد (فوق ليسانس) يا بالاتر از يكي از دانشگاه‌هاي داخل يا خارج كشور مورد تأييد وزارتين بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و علوم تحقيقات و فناوري

·  دارندگان مدارك معادل كارشناسي ارشد مجاز به شركت در اين دوره نمي‌باشند.

· انطباق سوابق آموزشي و پژوهشي و دانشنامة داوطلب با دورة پيشنهادي دكتر تخصصي پژوهشي به عهدة مؤسسة برگزاركننده مي‌باشد.

· عدم اشتغال به تحصيل هم‌زمان در دوره‌هاي دكتراي تخصصي (PH.D.) يا دستياري در كلية دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشي و تحقيقاتي كشور

· تحصيل در مقطع دكتري تخصصي پژوهشي تمام وقت مي‌باشد. لذا هرگونه اشتغالي غير از تحصيل ممنوع است.

· موفقيت در آزمون زبان انگليسي مطابق با مصوبات شوراي عالي برنامه‌ريزي علوم پزشكي

·  موفقيت در مصاحبة ورودي توسط مؤسسه

 

شرايط اختصاصي

شرط لازم و پذيرش در اين دوره داشتن حداقل دو مقالة تحقيقي  منتشر شده در مجلات معتبر ايندكس شده در ISI/PubMedبه عنوان نويسندة اول يا مسؤول به تشخيص كميتة منتخب دانشگاه در هنگام ثبت‌نام مي‌باشد.

 

شرايط ورود به مرحلة دكتري تخصصي پژوهشي (Ph.D. by Research)

موفقيت در گذراندن دورة عالي پژوهش MPhil  و كسب پذيرش از مؤسسة برگزار كنندة دورة دكتري تخصصي پژوهشي

 

نكات مهم

1) تحصيل در دورة دكتري تخصصي پژوهشي تمام وقت بوده، بنابراين هرگونه اشتغالي غير از تحصيل براي دانشجو ممنوع است.

2) دانشجو يا واحد حمايت‌كنندة دانشجو جهت گذراندن واحدهاي دورة عالي پژوهش MPhilموظف به پرداخت شهريه (مصوب در شوراي دانشگاه) مي‌باشد.

3) دريافت كمك هزينة تحصيلي و ساير مزاياي دانشجويي در دورة دكتري تخصصي پژوهشي در پايان هرماه منوط به صدور گواهي حضور تمام وقت و انجام وظايف محوله از سوي استاد راهنما مي‌باشد.

 

آئين نامه دوره دكتري تخصصي پژوهشي (Ph.D.by research)

 

 

 Affiliation:

Cancer Research Center,
Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
مرکز تحقیقات سرطان
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
مرکز تحقیقات سرطان
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
آدرس:تهران-ميدان تجريش- بيمارستان شهداي تجريش- مركز تحقيقات سرطان
تلفن: 2-22748001 - 021
تلفن: 7-22724204 - 021      

 پست الکترونیكي:crc@sbmu.ac.ir

 

© تمامی حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.